1 /
18

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Blatné

Románské stavební prvky sakristie na severu kostela naznačují, že starší stavba vznikla již v polovině 13. stol. Ještě ve 14. století na ni navazovala plochostropá loď kostela a užší kněžiště. Kostel v roce 1414 poničil požár, což poskytlo Zdeňkovi Lvovi z Rožmitálu příležitost k přestavbě celého kostela.

Dříve se vycházelo z chybně interpretovaného nápisu na vítězném oblouku uvnitř kostela, kladoucí počátek výstavby nového kněžiště do roku 1444. Dendrochronologický průzkum krovu tuto dataci posunul až na rok 1499. Omyl vznikl záměnou gotické číslice 9 za 4, které se psaly podobně. Kněžiště se síťovou klenbou bylo postaveno na starší stavbě mezi léty 1490 a 1499. Plochý strop v sakristii byl nahrazen křížovou klenbou se štítovým svorníkem. Zůstal zde také erb Bavorů ze Strakonic, který by mohl naznačovat existenci nedochované krypty. Stavba pokračovala i v letech 1505 až 1510, kdy byla starší loď rozdělena sloupy na dvoulodí, obvodové zdivo navýšeno a podepřeno pilíři. Sklípková klenba představovala z hlediska architektury počátku 16. století progresivní techniku, jejíž analogii nalezneme u řádu františkánů v Horažďovicích a v kostele v Bělčicích. Mezi lety 1525 a 1530 přibyl na severu lodi depozitář, kam se ukládaly městské listiny, bohoslužebná roucha a kostelní náčiní.

Blatenský svatostánek byl bohatě vybaven předměty z drahých kovů. Jedním z příkladů mobiliáře je dodnes dochovaná gotická socha Nanebevzaté Panny Marie, tzv. Assumpty, zhotovená kolem roku 1490. Kolem roku 1515 byla socha nahrazena větším exemplářem, stojícím dnes v nice hlavního oltáře. Bohatá výbava lákala i zloděje, a tak byl v roce 1518 kostel vykraden. V důsledku toho byly dveře do sakristie oplechovány a vybaveny trojitým západkovým zámkem.

Kostel a jeho blízké okolí sloužilo jako místo posledního odpočinku. Od 12. století se pohřbívalo kostrově a bez milodarů, vyjma tzv. obolu mrtvých (mince) a růžence s křížkem, jak dokazuje rozsáhlé pohřebiště se 729 jedinci v Radomyšli. V kostele v Blatné byla pohřbena nobilita, z níž bychom chtěli zmínit především Lva z Rožmitálu, který v roce 1465 vyjel z Blatné až na konec světa, tedy vedl mírové poselstvo českého krále Jiřího z Poděbrad na evropské královské dvory. Jeho náhrobník leží v severní stěně kněžiště, kam byl přemístěn na počátku 20. stol. místním knězem Msgr. Janem Pavlem Hillem.